Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN

  

  

  

De Adviesraad voor Bioveiligheid (BAC) is één van de twee pilaren (de andere is de Dienst Bioveiligheid en Biotechnologie - SBB) van het gemeenschappelijk wetenschappelijk evaluatiesysteem dat in België opgesteld is om de regionale en federale bevoegde overheden te adviseren over de veiligheid van activiteiten met genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) en/of pathogenen.
 
De Raad is samengesteld uit 12 effectieve en 12 plaatsvervangende leden aangeduid door de verschillende regionale en federale bevoegde overheden. Hij wordt in zijn wetenschappelijk werk bijgestaan door experten uit academische instellingen en door de SBB. Het secretariaat van de Raad wordt verzekerd door de SBB.
 
In geval van doelbewuste introductie van GGO's in het leefmilieu of bij het in de handel brengen van GGO's of van producten die er bevatten dient de Raad steeds geraadpleegd worden door de overheden. Wat het ingeperkt gebruik van GGO's en pathogenen betreft (bv. laboratoria, serres, animalaria, productie-eenheden en ziekenhuiskamers) kan de Raad geraadpleegd worden door de Gewesten.
 
LAATST NIEUWS
Advies betreffende dossier B/BE/19/BVW4 (in het Engels)
Doelbewuste introductie in het leefmilieu (Merck Sharp & Dohme) van een GGO kandidaatvaccin tegen de virale Ebola
ziekte onder "Emergency Use Conditions"
 
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-NL-2016-131 (in het Engels)
Maïs MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 (Monsanto) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
 
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-NL-2016-134 (in het Engels)
Maïs MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 (Monsanto) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
 
Advies betreffende dossier EFSA-GMO-NL-2016-135 (in het Engels)
Soja MON87708 x MON89788 x A5547-127 (Monsanto) voor invoer, verwerking, en gebruik als levensmiddel en veevoeding
 
Le Conseil consultatif de Biosécurité (CCB) est un des deux piliers (le second étant le Service Biosécurité et Biotechnologie - SBB) du système commun d'évaluation scientifique mis en place en Belgique pour aviser les autorités compétentes fédérales et régionales à propos de la biosécurité des activités mettant en jeu des organismes génétiquement modifiés (OGMs) et/ou des organismes pathogènes.
 
Le Conseil est composé de 12 membres effectifs et 12 membres suppléants désignés par les autorités compétentes fédérales et régionales. Il est assisté dans ses travaux scientifiques par des experts provenant d'institutions académiques et par le SBB. Le secrétariat du Conseil est assuré par le SBB.
 
Le Conseil fournit des avis aux authorités pour tous les dossiers réglementaires en relation avec la dissémination volontaire d'OGMs dans l'environnement ou la mise sur le marché d'OGMs ou de produits en contenant. Le Conseil peut être consulté par les Régions pour les activités d'utilisation confinée mettant en jeu des OGMs ou organismes pathogènes (ex. activités en laboratoires, serres, animaleries, unités de production et chambres d'hôpital). 
 
DERNIERES NOUVEAUTES
Avis concernant le dossier B​/BE/19/BVW4 (en anglais)
Dissémination volontaire dans l’environnement (Merck Sharp & Dohme) d’un candicat vaccin OGM contre la Maladie à Virus Ebola sous "Emergency Use Conditions"
 
Avis concernant le dossier EFSA-GMO-NL-2016-131 (en anglais)
Maïs MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 (Monsanto) destiné à l’importation, la transformation, et à l’alimentation humaine ou animale
 
Avis concernant le dossier EFSA-GMO-NL-2016-134 (en anglais)
Maïs MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 (Monsanto) destiné à l’importation, la transformation, et à l’alimentation humaine ou animale
 
Avis concernant le dossier EFSA-GMO-NL-2016-135 (en anglais)
Soja MON87708 x MON89788 x A5547-127 (Monsanto) destiné à l’importation, la transformation, et à l’alimentation humaine ou animale
 
 
The Biosafety Advisory Council (BAC) is one of the two pillars (with the Service Biosafety and Biotechnology - SBB) of the scientific evaluation system that has been set up in Belgium to advise the Federal and Regional competent authorities about the biosafety of activities involving genetically modified organisms (GMOs) and/or pathogens.
 
The Council is composed of 12 effective and 12 substitute members designated by the different Regional and Federal competent authorities. It is assisted in its scientific work by external experts from academic institutions and by the SBB. The secretariat of the Council is ensured by the SBB.
 
The Council advises the authorities for all regulatory dossiers related to the deliberate release of GMOs in the environment or the placing on the market of GMOs and GMO-based products. The Council can be consulted by the Regions for contained activities involving GMOs and/or pathogens (i.e. activities taking place in laboratories, greenhouses, animal husbandries, production plants or hospital rooms).
 
​​LATEST NEWS
​ 

Advice on dossier B/BE/19/BVW4
Deliberate release in the environment (Merck Sharp & Dohme) of a GM vaccine candidate under Emergency Use conditions for protection against Ebola Virus Disease

Advice on application EFSA-GMO-NL-2016-131
Maize MON87427 x MON89034 x MIR162 x NK603 (Monsanto) intended for import and processing, food and feed

Advice on application EFSA-GMO-NL-2016-134
Maize MON87427 x MON87460 x MON89034 x MIR162 x NK603 (Monsanto) intended for import and processing, food and feed

Advice on application EFSA-GMO-NL-2016-135
Soybean MON87708 x MON89788 x A5547-127 (Monsanto) intended for import and processing, food and feed