Skip Ribbon Commands
Skip to main content
NL FR EN

 Wettelijke procedures

 Cadre réglementaire

 Regulatory procedures

 
De Adviesraad voor Bioveiligheid geeft adviezen over verschillende soorten regelgevingsdossiers die op basis van specifieke wettelijke procedures beheerd worden. De teksten van de Belgische en Europese wetgeving ter ondersteuning van de werkzaamheden van de Raad zijn beschikbaar op de Wetteksten sectie van deze website. 
 
Selecteer een van de onderstaande links voor een gedetailleerde beschrijving van de rol en de interventies van de Raad in de betreffende wettelijke procedures:
Doelbewuste introductie van GGO's in het leefmilieu voor andere doeleinden dan het op de markt brengen (bijvoorbeeld veldproeven met genetisch gemodificeerde planten, klinische proeven met geneeskrachtige GGO's): Deel B van het Koninklijk Besluit van 21/02/2005 tot uitvoering van Richtlijn 2001/18/EG 
 
Introductie van GGO's in het leefmileu om het op de markt te brengen: deel C van het Koninklijk Besluit van 21/02/2005 tot uitvoering van Richtlijn 2001/18/EG
 
 
Genetisch gemodificeerde geneesmiddelen: Verordening (EG) 726/2004 
 

Le Conseil consultatif de Biosécurité émet des avis concernant différents types de dossiers de notification qui sont traités selon des procédures réglementaires spécifiques. Les textes des législations belges et européennes servant de base aux travaux du Conseil sont disponibles dans la section Textes juridiques de ce site. 


Sélectionnez un des liens ci-dessous pour une description détaillée du rôle et des interventions du Conseil dans les procédures réglementaires correspondantes:

 
The Biosafety Advisory Council issues advices on different types of notification dossiers that are dealt with according to specific regulatory procedures. The texts of the Belgian and European legislations supporting the work of the Council are available on the Legal text section of this website.
 
Please select one of the links below for a detailed description of the role and interventions of the Council in the corresponding regulatory procedures: