Overslaan en naar de inhoud gaan

De Raad

Reglement van inwendige orde

 

​​De volledige tweetalige tekst (met de bijlagen) van het reglement van inwendige orde van de Adviesraad voor Bioveiligheid kan in PDF formaat gedownload worden (laatste versie: 02/02/2023).

 

Wetteksten


Samenwerkingsakkoord van 25 april 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten betreffende de administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid (Belgisch Staatsblad van 14.07.1998)
 
Koninklijk besluit van 7 december 2021 houdende benoeming van de leden van de Adviesraad voor Bioveiligheid (Belgisch Staatsblad van 24.12.2021)
 
Koninklijk Besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste introductie in het leefmilieu evenals van het in de handel brengen van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er bevatten (Belgisch Staatsblad van 24.02.2005)
 
Richtlijn 2001/18/EG van het Europese Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad (Publicatieblad van de Europese Unie, PB L 106, 17.4.2001, p. 1)
 
Verordening (EG) Nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van 22 september 2003 inzake  genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (Publicatieblad van de Europese Unie, PB L 268, 18.10.2003, p.1)
 
Verordening (EG) Nr. 726/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 tot vaststelling van communautaire procedures voor het verlenen van vergunningen en het toezicht op geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik en tot oprichting van een Europees Geneesmiddelenbureau (Publicatieblad van de Europese Unie, PB L 136, 30.4.2004, p.1)